-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

تدارکات جنبش مقاومت تشدید شده است

 گزارش مشعر است که نیمی از طالبان ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل، وابسته به مفرزه های دستور و نفوذی جنبش ملی اسلامی اند که به دستور خفیه مارشال دوستم بر سازمان جنگی طالبان تسری یافته اند. 

درهمین حال، لشکرهای رزمی هزاره درمناطق مرکزی سرگرم سفربری و جا به جایی درمواضع دفاعی شان می باشند. به موازات آن، نیروهای مقاومت درشمال شرق درحال گسترش اند.

مقارن این پویایی ها، روسیه پایگاه خود درتاجیکستان را پیوسته توانمند ساخته وناظر افت وخیزهای جنگی درشمال افغانستان است. روسیه از نظر راهبردی، وقتی ببیند که نیروی مقاومت درقدم اول نیمی از کشور را تحت پوشش درآورده، علی رغم تعهدات تاکتیکی با پاکستان وطالبان، تغییر موضع خواهد داد. 

هند دگرگونی ها را رصد می کند تا از کجا شروع  و به حمایت از کدام جبهه بیایستد.

 کشورهای آسیای میانه هم صدا با روسیه اند؛ چین  نیز در بین حلقات شمال هسته گذاری کرده است. ایران  به پیروی از رواج پالیسی خویش، جبهه های متعدد را پوشش داده است. پس طالبان که حمایت پاکستان  و قسماً عربستان و انگلیس  با خویش دارند؛ درکجای معادله می توانند پای خود را استوار نگهدارند؟