-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

تخریب برق، پای طالبان را به شمالی باز می کند

 به گمان غالب، پاکستان و انگلیس به اشارۀ امریکا، برنامه ریخته اند تا دیر یا زود، راه لشکرهای طالب به سرزمین «شمالی» باز شود. تخریب مکرردکل های انتقال برق در مسیر شمالی، معنایش این است که به زودی، ضرورت تأمین امنیت تأسیسات برق به سطح عمومی فریاد زده شده می شود. اول، مفرزه های خاص ( قطعات بلک واترافغانی متشکل از معاش خوران معرفی شده از سوی طالبان) در منطقه جا به جا می شوند؛ سپس قرارگاه های همین مفرزه های بلک واتر، به مراکزاصلی سربازان محلی طالبان تبدیل می شود. دو هدف عمده از زدن دکل های برق درشمالی متصور است: هدف اصلی، جلوگیری از هرنوع تحرکات در اطراف پایگاه به ظاهرتخلیه شدۀ بگرام، ثانیاً ایجاد وضع الجیش قوی نظامی برای قطع رابطۀ نظامی پنجشیر با کابل.