-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳, دوشنبه

انقلاب مدنی فاریاب/ نوبت بعدی در ولایتی دیگر است

 تیم تمامیت خواه و آموخته خور اشرف غنی، دریک پیچ حساس زمانی، تن به شکست سیاسی سختی داد. این تلخی، هرگزازکام آنانی که با خیره سری، «گذشته» را بر زنده گی امروز سوار می کنند؛ زایل نخواهد شد. این رزمایش مردمی، درنوع خود بی نظیربود و نشان داد که افغانستان دربدترین حالتش، به سوی دگرگونی ناگزیر درحرکت است. انقلاب مدنی فاریاب، آغاز ماجرا است...دایرۀ رزمایش مدنی مردم در تمامی ولایات به گردش خواهد افتاد. افغانستان تا با عادات وقیاس های باطل گذشته اش وداع نگوید، بقا نخواهد داشت.