-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

کنترول از راه دور یعنی چی؟

 امریکا چی گونه می تواند در برابر رویداد های خطر آفرین تروریستی از راه دور مقابله کند؟

برخی رسانه های امریکا مدعی اند که از طریق رهبران جهادی، جریان داخل افغانستان را کنترول می کنند. این یک ادعای مطلق پوچ است. برای تحلیل و جمع آوری اطلاعات از دسته های تروریستی، امریکا نیازی به افراد جهادی ندارد. تکنولوژی فوق پیشرفته، به طور کامل درافغانستان جا به جا شده گی است. 

اصل قضیه این است که امریکا، قدرت را به طالبان واگذار کرده وخارج می شود. دیگرمبارزه با هراس افگنی یک شعار پوچ است؛ مگر این که گه گاه به حمایت از سیطره  و موقعیت طالبان، نیروهای ضد آن را بمباران هوایی کنند.

اکنون مدیریت بدون خرج و مصرف توازن وضعیت درافغانستان به نفع امریکا است. خرج را عربستان و امارات به عهده دارند؛ یعنی هزینه جنگ به دوش آن ها گذاشته شده. امریکا حضور خود را درمقابله با لنگراندازی های ایران، روسیه و چین تحت نام مقابله با تروریزم به بمباران های هوایی اتکا خواهند کرد. واقعیت این است که امریکا هرگز از افغانستان خارج نمی شوند؛ درغیرآن، درسراسر آسیا، با شکست های نوبتی همانند سوریه، لبنان و یمن مواجه خواهند شد.