-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۱, جمعه

اخبار نگران کننده به دست می رسد

 بر بنیاد یافته های گزارشنامه افغانستان، حلقه های و جماعاتی از داخل و خارج جمهوری سه نفره، پس از ارسال پیام های بیعت و همکاری به رهبران طالبان، شبانگاه در اداره های دولتی و مهمان خانه های شخصی خویش جلسات تصمیم گیری برگزار می کنند تا روی میکانیزم همکاری با قطعات مسلح طالبان درحواشی شهر به فیصله برسند.

گزارش مشعر است که دولت قطعاً درسطح گسترده تر، دربارۀ نحوۀ مدیریت اوضاع در بدترین شرایطی که طالبان به شهر نفوذ می کنند؛ بر تحویل دهی تأسیسات و گارنیزیون ها به طالبان آماده گی دارد. قوای مقاومت ازین تحریکات درگوشه و کنار کابل و شمالی اطلاع دارند و تحرکات بازدارنده قاطعی در دست انجام است.