-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

سفردولوی درستیز دریک زمان !؟

                     
  نوشته ی : اسماعیل فروغی


       اخیراً روسای ستاد های ارتش پاکستان وانگلستان به کابل سفرنموده ، با اشرف غنی وعبدالله عبدالله ملاقات و مذاکره کردند . ملاقات ها همه پشت درهای بسته و سری بودند - سری ترازملاقات اخیر رییس جمهورغنی با قمرباجوا درچاکلاله ی پاکستان که به گفته ی کامران خان خبرنگار افشاگر پاکستانی در درون طیاره صورت گرفت و ساعتها ادامه یافت .

       اخبار دقیق ملاقات های سری ومخفیانه میان داکترغنی و روسای ستادارتش پاکستان وانگلیس دردسترس کسی قرار داده نشده است . علت ودلیل اصلی سفرهمزمان هردوفرمانده وملاقات های سری شان با رییس جمهورغنی هم برای کسی روشن نیست. 

      اینکه پس ازآغاز پروسه ی خروج نظامیان امریکایی اوضاع امنیتی افغانستان بدتر و پیچیده ترشده ، به همه روشن است ؛ امااینکه این وضعیت سبب نگرانی پاکستان و انگلیس شده باشد ، شک و تردید وجود دارد.

     به گمان اغلب لوی درستیزهای دوکشورمی خواهند ازنقش جدید شان پس ازخروج نظامیان امریکا به داکترغنی معلومات داده ، به ایشان اطمینان بدهند که آنان مانع سقوط دولت و مانع دسترسی طالبان به کل قدرت خواهند شد. (این که درست میگویند کسی نمی داند . ) آنان می خواهند به داکترغنی این نکته را نیزبفهمانند که دوکشورباید جاده ی تطبیق نقشه ی راهی را صاف وهموارکنند که قبلاً امریکا ، پاکستان و عربستان سعودی ترتیب داده بودند ؟

   به گمان اغلب آنان تعامل سری ای را با شرکت داکترمحمداشرف غنی محک می زنند که قبلاً کشورهای امریکا ، پاکستان و سعودی به تفاهم رسیده و هدف آن هنوز ادامه ی جنگ و ادامه ی بی ثباتی درافغانستان است . دراین تعامل طالبان وظیفه ی سربازان نیابتی امریکا و پاکستان را بدوش گرفته ، داکترغنی همچنان به اختلافات قومی دامن زده و نیروهای مخالف اش را با هزار ترفند ازسرراه دورخواهد نمود .