-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

جنبه های مخفی توافق طالبان و امریکا


سراسری سازی عملیات نظامی، تبلیغاتی و ترور فرماندهان مقاومت

منابع امنیتی جبهه مقاومت اطلاع می دهند که ترورهای جهش یافتۀ هدفمند بخشی از توافق پنهانی بین امریکا و طالبان است. همزمان، با خروج دپلومات ها از افغانستان، صدای یک توفان به گوش می رسد و درهم آهنگی با همین وضعیت، تمامی رسانه های خارجی کارزار بزرگ نمایی سیاسی، نظامی و دپلوماتیک طالبان را شروع کرده اند. اخیراً مقاله واشنگتن پست واضحاً خبر از آمدن طالبان برسریر قدرت می داد و مابقی نشریات غربی درهمین خط می روند.

هدف از کمپاین جاری، صافکاری مسیرطالبان به سوی ارگ، گرفتن بسترهای مقاومت و مراکزشهرها است.