-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱, شنبه

از چشم سفیدی پیرمرد هک وپک شدم آقای حبیب هوتک یک برنامه یی دارد در تلویزیون آریانا افغانستان. شخصی را دعوت کرده بود به اسم دکترکوچی، عموی بیش از هشتاد سالۀ اشرف غنی. مثل ماشین حرف می زد وهمه سخنانش، تعریف وتوصیف از خودش.
 خلاصه دربلند ترین مسند دپلوماتیک جلوس کرد و چند بار ادعا کرد که من یک آدم مسلکی هستم. من فقط می توانم وزارت خارجه را رهبری کنم. صلاح الدین و زلمی رسول چه باشند که وزیرخارجه شوند. اصلاً این زلمی رسول را کی داکترساخته!
 پیرمرد چنان گپ می زد که درافغانستان هیچ کسی دیگری به غیر از همین آدم های به گفته خودش «ملی» که تخلصش هم به غیر از کوچی نباشد؛ نیست. او ضمن این که تاکید کرد: وزیرخارجه من باید باشم؛ چرا که تنها کسی مسلکی  که هست؛ من هستم!

اضافه نمود: من طرفدارطالبان بودم، هستم وخواهم بود. دستگاه قضا و کل سرحدات، فوری باید به آن ها داده شود!

این آقا چند سال سفیر اشرف غنی درماسکو بود. یک روزنامۀمعتبر روسیه درباره اش نوشت که افغانستان سفیری را به ماسکو فرستاده که جایش نه درسفارت، بلکه درخانۀ سالمندان است. همزمان با تقرر این معمرترین سفیرطالبی درماسکو، اشرف غنی پیوسته افسران پنجاه سالۀ اردوی کشور را تقاعد داده می رفت! لکه چی دا وطن نه جوریژی.