-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

قتل های زنجیره ای مرموز

 

               اسماعیل فروغی     آدمکشان اهریمن خوی باز گُل زیبایی را درباغستان خبرنگاری ما با بیرحمی پرپرکرده ، نعمت روان ژورنالیست آگاه و با درد را ازما گرفتند . روان ات شاد باشد روان عزیز!

    باوردارم که قاتلان روان هرگز به چنگ نخواهند آمد و اگربیایند ، به آسانی رها خواهند شد . 

   این هشتمین خبرنگارماست که طی چندماه اخیر ترور می شود ؛ اما قاتلی از قاتلان دستگیرشده به سزای اعمال اش نرسیده و به مردم معرفی نمی شود. 

   تازمانی که خبرنگاران واکنش جدی و قاطع دربرابر قاتلان بی مروت همکاران شان نداشته باشند و تا آنگاهی که ازمسوولان و مدیران ناکاره ی امنیت مردم ، بازپرس و بازخواست قانونی نشود ، این زنجیره ی سیاه و خون آلود درازتر خواهد شد . و قتل نخبه های خبرنگاری ما همچنان ادامه خواهدیافت . همه منتظر نوبت خود استیم .  طالبان قتل ها را به گردن نمی گیرند و دولت فاسد و توطئه گرهرروز با اتهامات بیشتری روبرو می شود.  

   سوال اینجاست که چرا خبرنگاران ما نمیتوانند یکروزتمام ـ فقط یک روز ، صفحات کارشان را ( روزنامه است یا تلویزیون ...) سیاه نمایش داده و ازنشروپخش اخبارفعالیت های طالبان تروریست و دولت فاسد و ناکاره جلوگیری نمایند ؟