-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۴, جمعه

دکترفرید یونس: اشرف غنی به کمک لابی یهود به قدرت رسید

 نوشته فرید یونس دوست رئیس جمهور غنی

نامه سر گشاده به اشرف غني من اشتباه نكرده بودم كه در سال تعليمي ٧٥-١٩٧٦ در كشور دنمارك تو را در خانه خود دعوت كردم و براي تو در كنار غذاي اصلي مغز گوسفند پخته بوديم. خودت سوْال كردي كه چطور كه مغز پختي و من جواب دادم كه براي اينكه تو مغز نداري. و تو گفتي كه من كه كابل رفتم تو براي من زبان پخته ميكني زيرا من زبان دراز دارم

تو ثابت كردي كه مغز نداري و من حالا ثابت مي كنم كه زبان دراز دارم

خودت با حمايه و پشتيباني دوستان امريكايي ات به قدرت رسيدي. يك شخص كه در امريكا تحصيل كرده باشد به همه مخالفت هاي كه به نظام سرمايه داري داشته باشد باز هم ازين كشور بعضي مسايل عمومي را مي آموزد كه خودت نياموختي و اين مسله حتي تحصيلات خودت را زير سوْال مي برد.

من در مورد خودت نوشتم. ( چون زبان دراز. هستم ) كه انتخاب خودت براي رياست جمهوري أفغانستان يك اشتباه تاريخي است . مردم توقع داشتند كه خودت منحيث يك شخص كه در امريكا درس خوانده ؛ گوناگوني فرهنگ. ها را مد نظر ميگيرد و اما ديده شد كه خودت بر خلاف موازين عدلي و انساني تنها از قوم خودت اطرافيان خودت را انتخاب كردي و حتي عموي تو كه از پشتونيست هاي درجه يك است و أفغانستان را تنها براي پشتون ها ميخواهد سفير مقرر كردي. مشاور ارشد خودت يعني أتمر خلقي از پشتونيست هاي درجه يك است. آيا خودت حتي عموي ات نه مي شناختي ؟

من خودت را اشرف جان مي گويم زيرا من خودت را به حيث ريس جمهور إسلامي أفغانستان به رسميت نه مي شناسم و همان قسميكه در دنمارك خودت را اشرف خطاب ميكردم حالا هم خودت را اشرف مي گويم

اشرف جان عزيز : مردم توقع داشتند كه تو آنانی را كه به أفغانستان به نام جهاد خيانت كردند و مردم را به خاك و خون كشاندند و از كابل خاكروبه و ويرانه ساختند به دادگاه عدالتي بكشاني و إنتقام ملت مظلوم را بگيری؛ چنانچه يهودان بعد از جنگ همه نازي ها را محكمه كردند. اما تو كه به كمك لابي يهودی در امريكا به قدرت رسيدی از يهوديان ياد نگرفتي و دست خود را براي اتحاد قومي توسط أتمر و همراهان او يكجا كردي نه تنها مجرمين جنگ را محاكمه نكردي بلكه امروز خودت را هم خَوَّان آنها ساختي. مردم توقع داشت تا تو منحيث يك تحصيل يافته امريكا حقوق زن وًمرد را علنا رسمي بسازي و امروز زنان در ارگ براي پذيرايي مهمان خودت كه به جاي محكمه جنايات جنگ ، تو از او منحيث يك قهرمان استقبال ميكني و زنان حضور نداشتند. مضمون. زهره يوسف دَاوُدَ را درين مورد بخوانيد ) براستي كه تو مغز نداري و من از چهل سال قبل اين را دانسته بودم.

در اسلام حق اول همسايه است و اين را حتي مردم بيسواد مسلمان ميدانند و اما تو نميداني. در زمان أمير شير علي خان علماي أفغانستان وهابي ها را از أفغانستان كشيدند . در زمان امير عبدالرحمن خان علماي أفغانستان وهابي را از كشور كشيدند . سردار محمد دَاوُدَ قرارداد سعودي را رد كرد و امضاء نكرد و اما چون خودت با نظر امريكا و اسرائيل و پول سعودي به قدرت رسيدي به جاي اولين سفر به كشور هاي همسايه كه حق إسلامي داشتند و بايد معضلات ما با همسايگان اول حل ميشد تو به سعودي سفر كردي . زيرا مثلث گناه سعودي و امريكا و پاكستان حتي امروز تو را با مجرمين جنگ يكجا كرد و اين شرم بزرگ تاريخ است ،

امروز يك عده زياد مساجد توسط وهابي ها اداره ميشود و تو خوب ميداني كه اين گروه به ضد طبقه شيعه است و كشور ما بين بيست تا سي در صد شيعه دارد و اين وهابي ها زندگي ما را مانند سوريه خواهند ساخت مگر تو اين را نميداني كه رفتي و قرارداد را با يك مردم وحشي امضاء كردي ؟

دختران به سن خورد نكاح ميشوند و درين دوسال جزئي ترين اقدامي صورت نگرفت. چرا ما يك قانون جزا براي آنانيكه دختر سال خورد سال را نكاح مي كنند نداريم ؟ اين براي اين است كه تو دست خود را با مذهبيون يكي كردي و خود را آرام گرفتي زيرا برايت مذهبيون استخاره كرده بودند كه ريس جمهور ميشوي. و دليل كه تو مجرمين فرخنده را محكمه نكردي ، مطلب جديد نيست قوم گرايان مانند خودت در گذشته هم دست خود را با مذهبيون يكي كردند و يك شاه مترقي را كه مرحوم أمان الله باشد از پا انداختند

اشرف جان گل

حكمتيار براي اين كابل نيامده كه در يك قصر زندگي كنند و هر روز طرفداران او به دست بوسي بروند.او آمده تا سر خور جان ات شود .به ياد داري كه مرحوم دَاوُدَ خان فريب كومنيستان را خورد و همان كمونيستان او را نابود كردند. امروز خلقي هاي كه دور حكمتيار به نام اسلام جمع شده اند و ميخواهند يك ديكتاتوري را به نام اسلام روي كار بياورند و تو را نيست و نابود كنند.قبل ازينكه گپ تو بي مغز به آن سرحد برسد اقلا همان رولاي بيچاره را نجات بده زيرا سرنوشت تو مانند محمد دَاوُدَ خان است آن دفعه به نام پرولتاريا و اين بار به نام اسلام. ميخواهم به يادت دهم كه در أفغانستان قرن بيست و يكم هيچ مردي بر زني و هيچ قومي بر قومي و هيچ مذهبي بر مذهبي بر تري ندارد.ما اگر پشتون هستيم و يا أزبك و تاجيك و هزاره هستيم بايد در مقابل قانون حقوق مساوي داشته باشيم اما خودت بر خلاف موازين اخلاقي و عدلي عمل كردي و اگر كشور به سوي خانه جنگي هاي مذهبي و قومي ميرود تو و كرزي مسول اول هستيد. ما همه افغان هستيم و در مقابل خدا يك مردم هستيم اما امروز تاسف مي كنم كه داري كشور را به تباهي كشاندي

فريد يونس

.