-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

بر پایگاه بگرام چه نیرویی مستقر خواهد شد؟

 هیچ کسی نمی داند که امریکا در متن ضمیمه مخفی توافق با طالبان چه تعهدات و چه امتیازات به طالبان درنظر گرفته است. 

از اوضاع طوری استنباط می شود که مناطق استراتیژیک درشمال و جنوب به طالبان واگذار خواهد شد تا همچو جایگزین نظامیان امریکایی، پاسدارمنافع امریکا باشند. به نظر می رسد که طالبان مرحله به مرحله در پایگاه بگرام، متصل به کابل و پیش زمینۀ پنجشیر به طور دایم مستقر شوند. 

پایگاه نظامی بگرام، تحکیمات دفاعی بسیارنیرومند روی زمین و زیرزمین دارد و امریکایی ها آن را با رویکرد راهبردی اعمار کرده اند. هرگاه این بسترنظامی کلیدی دراختیار طالب قرار داده شود، قوای مقاومت درشمالی وپنجشیر در تنگنا افتاده، و بزرگ راه کابل - شمال در دست طالب می افتد. درآن صورت، نیروی مقاومت شاید هرگزقادر به تسخیر بگرام نشوند. ناکامی درتصرف بگرام، خطرزنده به هدف یورش بر پنجشیر را چاق تر خواهد کرد.

همچنین، خلیلزاد و دیگرحلقات پیوست به او، تلاش خواهند کرد که درآنسوی سالنگ شمالی، وضع الجیش های کلیدی دراختیار طالبان قرار داده شود. رقیب های منطقه یی امریکا، اگر به این جا به جایی ها سر سازش نشان ندهند، جنگ سراسری اجتناب ناپذیر است. اما اگرمناطق استراتیژیک به دیگر کشورهای منطقه هم سهمیه داده شود؛ امکان جور آمد وجود دارد.

امریکایی ها ظاهراً بگرام را به اردوی دولتی افغانستان خواهند سپارید؛ اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که اردو، یا به زور، یا براثرتوطئه و یا درنتیجۀ یک سازش از داخل، پایگاه را به طالبان تخلیه نکند. از همین اکنون عقب نشینی از خطوط حاشیه ای شهرها آغاز شده است.

 آن چه برای جنبش مقاومت ضد طالب اولویت دارد، تسلط کامل و بدون سازش، بر پایگاه بگرام است؛ درغیرآن، درصورت تشکیل یک نیروی نیابتی از خود طالبان شمالی در بگرام، گرفتن بگرام به زمان و تلفات زیاد نیازمند خواهد بود.