-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱, شنبه

آن چه را مرا نه کُشت، قوی ترم می کند

 با فاصله ۲۰ روز تنبلی و مشغولیت از عمق جنت تا دجال...

ستاررفعت یاوزعمق جنت:

گوندوز وصاف با روش منحصر به فرد خود در کتاب "عمق جنت" از سرگرمی های دنیای نوین بحث کرده است. وصاف در این اثر کوشش کرده است تا حکومت های جدیدالتشکیل توتالیتر، اخبار های کاذب، اهلیت های گردشگران، مراکز مرگ و... را مورد قضاوت اخلاقی قرار بدهد. او با ژرف نگری ماهرانه به تمام موضوعات ذکر شده، خواننده را به تعمق، تفکر، تامل و تتبع در مورد حقیقت جمله "آزادی های فردی بشر با گذشت هر روز خودخواسته از بین میرود!"؛ تشویق کرده است...

قسمتی از کتاب:

"شعاری که بشر همیش در طول تاریخ استفاده کرده است اینگونه است: «حق آزادی داده نمیشود، گرفته میشود.» اما به عنوان مثال بردگان هیچ گاهی در نتیجه جهد و مداومت خویش آزادی های خویش را بدست نیاوردند. چه در آمریکا و چه در اروپا بردگانی که آزادی خویش را بدست آوردند در نتیجه احتیاجات اقتصاد برای نیروی آزاد کار بود..."

دجال:

نگاه نیچه به تمام مفاهیم و پدیده های جهان، بر پایهٓ نوعی بدبینی فلسفی بنا شده است. هیچیسم و بدبینی، درون مایهٓ بسیاری از نظرات فلسفی و نحوه زندگی شخصی اوست. رگه های نهیلیسم، در لابلای فلسفهٓ نیچه نمایان است. نیچه نه تنها میتافیزیک را پوچ می انگارد، بلکه قدرت و تسلط نیهیلیسم بر تمام پدیده های این جهان، به نوعی پیش فرض فلسفهٓ او گشته است. شاید مطالعه آثار نیچه راحت به نظر برسد؛ اما درک اندیشه های او سخت است، چون ممکن است به راحتی دچار توهم و سردرگمی شناختی شوید.

دجال آخرین اثر نیچه است و یک نوع بیوگرافی حماسی و تا حدودی خشن همچون تصویر مسیح با تاجی از خار مینامند و شاید بتوان آنرا یک اظهارنامه بارز از ایده هایی چشمگیر در شکل نهایی تلقی کرد...

نیهیلیسم یک جنبش سیاسی بدون سازمان دهی مشخص بود که بین سال‌های ۱۸۶۰ در دوران حکومت الکساندر دوم تا انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ در صحنه سیاست روسیه فعالیت داشت. طرفداران این جنبش؛ اقتدار دولت، کلیسا و خانواده را به چالش کشیده و‌خود را هوادار اجتماعی نوین معرفی می کردند؛ از نظر آنها آزادی های فردی مهم ترین هدف بوده است. نیچه نیهیلیسم را در قلمرو دین نیز مطرح کرده که پیامدهای ناگوار و‌هولناکی در پی دارد...

«
هر آن چیزی که نکُشدم، قوی تر ام میکند.»