-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

حمایت کوهدامن از جمهوریت نتیجه اش همین بود؟!


انفجارات سریالی تأسیسات برق، طلایۀ سقوط حتمی جمهوری سه نفره است.


 غنی خائن به توصیۀ امرالله صالح ( امام حسین افغانی!) سه میلیون دالر به امان الله گذر داد که یک همایش دروغ به حمایت از جمهوری شاهی برپا کند. قوماندان های خود فروش شمالی اولاً وظیفه دارند که خانۀ خود را از انفجارات درامان نگهدارند؛ نگذارند که پایه های برق را که از خانۀ شان می گذرد؛ تخریب کنند. این چی رقم حمایت بود از جمهوری!؟

بهتر بود سه میلیون دالر بین سه قوماندان معتاد به دالر درشمالی واگذار می شد صرف به خاطر حراست از تأسیسات انرژی برق.

من از روی تحلیل جوانب مختلف بحران و برخی رخنه های اطلاعاتی، به این نتیجه رسیده ام که اولین فتوحات طالبان درشمالی اتفاق می افتد. هم به دلیل حفاظت از تأسیسات کشفی و سیستم های پیچیدۀ راهبردی مستقر دربگرام، هم بند کردن راه پنجشیر به سوی کابل و هم گرفتن کابل.