-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

کوچی ستیزی درپنجشیر، بازی جدید غنی - امرالله است


حمید خراسانی هیچ ربطی به جریان سیاسی احمد مسعود ندارد. گزارشنامه افغانستان از منابع مؤثق اطلاع یافته است که کوچی دوانی حمید خراسانی در پنجشیر، بازی جدید سیاسی غنی - امرالله است. هیچ کسی با کوچی درپنجشیر کاری ندارد. حمید خراسانی مفرزۀ ریزرفی را برای استفاده در شرایط خاص حفظ کرده و تمویل کرده اند. حمید خراسانی مطابق سناریوی ارگ، کوچی ها را از پنجشیر می راند و برایش هدایت می دهند که فیلمش را هم منتشر کند تا مغز پشتون ها را در هرجایی که هستند، به شور بیاورد. 

کمترکسی می داند که این مسأله توطئه ارگ است و نکتۀ جالب این که هنگام بیرون راندن کوچی ها قصداً نام احمد مسعود را هم به دهان حمیدخراسانی گذاشته اند تا افکار عامه به این باور برسد که از زمان همایش احمد مسعود، پخش سرودملی دولت مجاهدین و افراشتن بیرق مجاهدین، ساکنان محلی پنجشیر برضد کوچی ها تحریک شده اند. حمید خراسانی قطعاً با جریان احمد مسعود ربطی ندارد و هستۀ اغتشاشی امرالله است.

درگذشته و درحال حاضر نیز هیچ یک از ساکنان محلی پنجشیر کاری به کار کوچی نداشته است. سال هاست می روند؛ می آیند؛ و کسی به آن ها حرف درشتی نگفته است. غنی و امرالله با صحنه سازی و مظلوم نشان دادن کوچی ها دربرابر یک عامل خود شان، قصد دارند با توسعه دامنۀ آشوب به پنجشیر و حرکت احمد مسعود، خشم مردمان بی خبر از ماجرا را برانگیزند و بهره گیری سیاسی کنند.