-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

فلسفه ظهور مسعود دوم: برادری یا جدایی؟!

 درخالیگاه زمانی بیست ساله، بین مسعود اول و مسعود دوم، همه ساختارهای کهنه ونسخه های سیاسی صد سال پیش، یک بار دیگر، تحت فشار امریکا و انگلیس، سر از نو، به آزمایش گرفته شدند؛ اما نتیجه چی شد؟

برای محافظه کاران و عادت کرده به تمامیت خواهی، گفتن این مسایل فایده ندارد.

از همان نقطه یی که حرکت آغاز شده بود، واپس به همان نقطه برگشته ایم. یعنی، نسخه های کهنه و فارمول های تاریخ زده، دیگر کارآیی ندارند و به مطالبان امروز زنده گی جواب نمی دهند. اکنون زمان آن است تا « طرح نو دراندازیم» و این داهیه، مستلزم خداحافظی با توهمات گذشته است. طالب، تازه توهمان پندیده و تخمیر شده را، فربه تر کرده و رنگ و لعاب شریعت محلی و عصبیت قومی را برآن افزوده است. برای دسته جات معاند، که از تاریخ درس نمی گیرند، خیلی آسان است که ظهور مسعود دوم را با شمشیر استقبال کنند؛ اما او نیز با منطق، تجربه و شمشیر در میدان ایستاده است. یگانه راه، گذاره  همسویی است و این قطاری است که به ایستگاه برادری وصل می شود. درغیرازین، جنگ زیاد به دراز نمی کشد؛ درعوض، افغانستان به دو پاره تقسیم می شود. یک پاره هرگز توان استیلا بر پارۀ دیگر را نخواهد داشت.