-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۹, یکشنبه

طالبان در دور اول جنگ فتوحاتی می داشته باشند

 تحلیل فرماندهان مجرب جنگ که به گزارشنامه افغانستان شریک شده، نشان می دهد که بلافاصله بعد از صفر شدن تعداد عساکر خارجی درافغانستان، دایرۀ جنگ وسیع شده و در دور نخست احتمال بالادستی طالبان بیشتر خواهد بود و مدتی توازن جنگ در محورهای اساسی به نفع آنان رونما خواهد شد. درین حال صف آرایی جامعه جهانی درشمال به ویژه درآوردگاه پنجشیر نیز مشهود است و تغییرات نظامی وآماده گی های دفاعی گسترده یی درحال انجام است. بررسی ها مشعر اند که رزمنده گان دفاع از مدنیت افغانستان عمدتاً جوانانی با انگیزه و شورجنگی قوی هستند که هم درقطعات نظامی جنگیده و هم نسبت به نسل قبلی در مقاومت اول از بیداری و قاطعیت چند برابر برخوردارند.