-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

جنرال ملک: درفاریاب باید قانون تطبیق شود!

احتمال عملیات نفرات مارشال دوستم علیه جنرال ملک

 از قرار معلوم، اشرف غنی قصد دارد این بار دست خود را از آستین جنرال ملک از متحدان سابق طالبان بیرون کند تا بتواند گلوگاه مارشال دوستم را بفشارد. از ملک می خواهند که درصورت ناکامی انتصاب داود لغمانی به ولایت فاریاب، یک فاریاب زاده را به کرسی ولایت معرفی کند. این اقدام برای مارشال دوستم و جنبش ملی به این معنا است که همان داود لغمانی بهتر از گزینۀ جنرال ملک است.

جنرال ملک، بارها در گفتارهای خود، مارشال دوستم را « بیگانه‌مهاجر زاده » و « رهزن اجنبی زاده» خوانده و از وی به نام «رشید قزاق» یاد می کند. از نظرجنرال ملک، خیزش خلق درفاریاب برای تأمی «اهداف شخصی و فامیلی رشید دوستم» است.

القصه، اشرف غنی درایجاد شقاق درونی درمیان ازبک ها، به هزینۀ اندکی نیازمند است. جنرال ملک را به کابل خوانده اند تا تصمیم بگیرند که علیه قیام مارشال دوستم، چه گونه و از کجا شروع کنند. جنرال ملک تلاش های خود را برای قانع کردن جمهوری سه نفره به سرکوب چند طرفۀ هواداران مارشال دوستم متمرکز کرده است. رویارویی، کم کم به یک نقطۀ انفجارنزدیک می شود.

گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع محلی احتمال می دهد که هرگاه کار به درگیری بکشد، رقص فیل تباهی، اول تر از همه سقف وبنای دودمان جنرال ملک را به هوا خواهد کرد.