-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

حملۀ دیگر بر نشست استانبول و خلیلزاد

انفجارات مهیب دربسترهای زیستی کابل، نشان از آن دارد که طالبان هرگز درمحور قدرت درافغانستان قرارنخواهند گرفت.

انفجار تکان دهنده در دم ورودی یک مکتب در دشت برچی کابل، واضحاً به منظور اخلال نشست قریب الوقوع استانبول است. هدف گیری اماکن غیرنظامی نشان می دهد که برخلاف ادعای خلیلزاد، در رابطه به نشست استانبول، اجماع منطقه ای وجود ندارد. ایرانی ها پیوسته از جریان آمد و رفت های خلیلزاد و آماده گی ها برای «صلح» نا راضی اند و می گویند که ایران را کنار زده اند. 

هندی ها نیز از قدرت دهی به طالبان به طور یک طرفه، دلگیر اند و قطعاً با روی صحنه آوری طالب، موافق نیست. اجماع ایران و هند، علیه اجماع امریکا، روسیه و پاکستان، هر محاسبه ای را برهم زده می تواند. استمراراین یورش های هدفمندانه، بدنۀ شیعه را آرام آرام از اشرف غنی جدا کرده و در زیرچتر مقاومت به رهبری احمد مسعود بسیج خواهد کرد.