-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۰, دوشنبه

حکمتیار: طالب با سیاف و امرالله مصالحه ندارد!

 شورای عالی دولت ساخت حکمتیار چرا فروپاشید؟

گزارش رسیده است که در نشست خصوصی میان غنی و حکمتیار در منزل حامد کرزی  توافق شده بود که در شورای عالی دولت  فقط هشت جناح عضویت داشت باشند.

غنی، حکمتیار، کرزی، طالبان، دوستم، خلیلی ، ربانی و فاطمه گیلانی کسانی بودند که در مورد عضویت شان توافق صورت گرفته بود.

براساس یافته های گزارشنامه افغانستان حکمتیار درجلسه ارگ اکیداً گفته بود که بودن سیاف، عبدالله و امرالله در شورای عالی دولت  باعث می‌شود که طالبان به صلح تن درندهند. سوال اساسی این است که صلح طالبان + حکمتیار ازچه نوع صلحی خواهد بود که هیچ کس درهیچ زمان و درهیچ مکانی آن را شاهد نبوده  است!

پس از این که لست بیست نفری اعضای شورای عالی دولت اعلان گردید، حکمتیار هر یک روز در میان  کنفرانس مطبوعاتی می‌دهد و غیر مستقیم  خواسته هایش را بیان مینمآید. لست مطرح شده از جانب حکمتیار  مورد تایید پاکستان است.

جانب مقابل این طرح نیز  آماده گی برای مذاکرات صلح و یا شروع فصل دیگر جنگ را گرفته اند.

در این جبهه برعلاوه  افراد یاد شده  احمد مسعود، عطامحمدنور،  مارشال دوستم، محقق، اسماعیل خان، بسم الله خان، امان الله گذر ، سروردانش ، رحمت الله نبیل ، حمدالله محب و فوزیه کوفی عضویت دارند و گفته می‌شود که رابطه شان با هندوستان نزدیک تر است.