-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۷, جمعه

خروج امریکا یک دروغ، یک شوخی و دهن کجی به مردم افغانستان است

 قوای امریکایی و ناتو، دریک موقعیت تیت وپرک به شکل واحد های ویژه درحوزۀ افغانستان مستقرمی مانند؛ هدف این است که لجاجت طالبان را مهار کرده و مخارج بودوباش و عملیات سری و علنی نظامی را به کمتر از نیم ( دردورۀ حضورعساکریونیفورم دار) کاهش دهند. این نوعی مدیریت تجاری جنگ است که غیر از مردم افغانستان مابقی همه کشورهای جهان از ته و توی آن مطلع اند. تغییری که رونما شده این است که طالبان ازین پس در خط سیاست منطقه ای امریکا می جنگند و پاکستان هم مطابق پروتوکول ازین بابت پول مستمری خود را می گیرد.

سقوط کابل به اساس یک توطئه ناگهانی امریکا یا پاکستان مؤقتاً دور از تصور نیست؛ اما کابل جای و بستر و رویش گاه طالب نیست؛ یا رفته رفته هضم می شوند یا به وسیله نیروهای مقاومت تارومار می شوند. ما باید منتظر یک دوره جنگ های آزمایشی- فاتحانه طالب باشیم. اریستوکرات های غارتگر جهادی و تکنوکرات های بالذات خائن که درین دو دهه کارد را به استخوان مردم رسانده اند؛ از صحنه نا پدیدار می شوند. آنگاه مردم می ماند و طالبان که درنقش لشکرنیابتی پاکستان درمعادله حفظ می شوند.

چه خواهد شد؟ از هفت خوان نبردها برای بقا عبورخواهیم کرد؛ اما هرگز، هرگزو هرگز، دولت وهستی افغانستان دراختیارطالب و پاکستان نخواهد شد.