-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۹, یکشنبه

خطر واگذاری ولسوالی ها به شبکه حقانی وطالبان احمدزایی


اطلاع واصله از منبع معتبر به گزارشنامه افغانستان مشعر است که ارکان جمهوری سه نفره پلان دارد ظرف هفته های آینده 70 ولسوالی را به شبکه حقانی و طالبان احمدزایی تحویل دهند. روابط حمدالله محب با شبکه حقانی برقرار است و 5 ولسوالی اخیراً تحت نام «عقب نشینی تاکتیکی» و ظاهراً « پس ازجنگ شدید» براساس یک پروتوکول با طالبان غلزایی سقوط داده شده و در نتیجه ولسوالی ها با تمام وسایل حربی به تصرف طالبان رفته است.

شدت اختلافات بین غلزایی و درانی، هم درحکومت کابل و هم درتشکیلات طالبان بسیار شدید شده است و تحریکات درصف طالبان با این شعار « درانیان - تاجیکان» گسترده تراست. گزارش می افزاید که امکان واگذاری مناطق استراتیژیک در شمال و شرق وجود دارد. درگزارش قید شده که پاکستان به گروه اشرف غنی وحلقه احمدزایی طالب سرسازگاری ندارد و آنان را بخشی از جریان هند می داند. 

همزمان، نشانه هایی از اقدام مشترک جهانی برای جلوگیری از سقوط ناگهانی کابل به دست طالبان و حکومت غنی مشهود است.