-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳, دوشنبه

فاریاب؛ پیروزِ میدان عدالت برای همه


 احمدشاه مسعود: اگر خواستار دولت مرکزی قوی در افغانستان استیم، من بعد قوت دولت باید از ولایات به مرکز بیاید، نه مانند سابق از مرکز به ولایات.
مردم فاریاب سرانجام راه میانه را در تعیین والی شان انتخاب کردند. شورای ولایتی که نماینده گان مردم ولایت می‌باشد، برای انتخاب والی شان صندوق میگذارند. سپس نام والی انتخابی را به مرکز میفرستند. دولت مرکزی حق قبولی و رد والی پیشنهادی را تا توافق نهایی میان ولایات و مرکز دارد.

مقبولیت این میکانیزم نیمه انتخابی بودن والی ها، در پهلوی دیموکراتیک بودن، مردمی بودن و بومی بودنش، این است که روابط متعادل میان مرکز و ولایات ایجاد میگردد. هم ارادهٔ مردم تمثیل می‌شود و هم قوت حکومت مرکزی تحکیم میگردد.

والیان انتخابی و مردم در برابر هم همکار و مسؤول اند. هردو در مقابل هر مهاجم و تروریست، دیوار محکم دفاعی را تشکیل می‌دهند.

در کشوری همانند افغانستان دارای کثرت قومی و ناهمگونی ها، این شیوهٔ تمرکز زدایی از قدرت در قالب یک دیموکراسی توافقی، عملی ترین راه برای اعمار صلح پایدار می‌باشد.

گذشته از نوعیت نظام سیاسی و ارتباط دادن مسأله به احمد یا محمود، نامتمرکز سازی ساختارهای نظام برای ادامهٔ حیات افغانستان یک امر اجتناب ناپذیر است.