-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

هوس حکمتیار به تصاحب ارگ همچنان پوره نشده

 حکمتیار از شورای عالی دولت جدید سرپیچی کرده است. او درمعاملۀ سری دور اول با غنی، خواهشات زیادی مطرح کرده و علی الظاهر به اشرف غنی مقبول افتاده بود. بعداً آرایش رویارویی بین شبکه های مخفی کشورها، شورای عالی دولت گسترش یافت و حکمتیار چانس ورود فاتحانه به جنگ و قدرت را از دست داد.

حکمتیار درین هوس می سوزد که روزی همچو صاحب ارگ، بیانیه صادر کند و مجموعه افرادش درگردش پرسه بزنند وهرآن چه دلش بخواهد بگوید و انجام دهد. این آرزوی وی محقق نشده است. صرفاً گه گاه به ارگ به حیث مهمان داخل می شود؛ آن هم بعد از تلاشی وتفتیش! این همه روزگار سیاه را چی کسی به سر حکمتیار آورده است؟

دوچیز؛ بی حوصله و تشدد غیرمنطقی خودش، و سیاست و جنگ خردورزانه و تاریخی شادوران احمد شاه مسعود.