-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۴, جمعه

غنی، رسماً جنگ داخلی را اعلام کرد

 رویارویی قریب الوقوع جبهۀ مقاومت با تیم ارگ، جاده سازی برای ورود طالبان است.

اشرف غنی بعد از مذاکرۀ مخفی با کرزی و گلبدین گفته است:

ما با متحدان داخلی مان به زودترین فرصت از جزیره های قدرت جلو گیری می نمائیم و به تمام  گروهی  سیاسی خورد کوچک و احزاب هوشدار میدهیم که دست از قدرت نمایی های نمادین بردارند در غیر آن صورت دولت علیه آن ها اقدام قانونی خواهد نمود.

پی نوشت: متحدان داخلی اشرف غنی این ها اند: سیاف، گلبدین، قوماندان های شمالی، محقق، عطا نور. از این ها می خواهد که لشکربیارایند و به جنگ مارشال دوستم و احمد مسعود بروند؟ درصورتی که 300 هزار نیروی امنیتی درصحنه است. این معلول ذهنی چی مقصد دارد؟

اشرف غنی نگفته است که هرگاه درین جنگ افروزی دست آوردی حاصل نشود، برسرخودش چی خواهد آمد؟