-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۸, شنبه

فتنه دیگر بر سر راه مردم شمالی


شمالی بی صاحب شده است.

سال قبل وزارت اقوام و قبایل نزدیک به دو هزارخانواده را به نام مهاجرین در شکردره جای به جای کرد و زمین های دولتی را برای شان توزیع نمودند که بعدها معلوم شد که پشتون های آن سوی سرحد هستند.

حالا به شیوه دیگر می‌خواهند پنج هزار جریب زمین دولتی را به نام شهرک مهاجرین به ناقلین مدرن(بنام مهاجر) توزیع نمآیند تا کمربند قومی شان برای جلوگیری از نفوذ مردم شمالی بالاي پایتخت محکم گردد.

هدف پنهانی دیگر این جابه جا کردن های پشتون ها در شمالی  تقویت جبهه طالبان است که هم اکنون در همه شمالی به ویژه شکردره و قره باغ در همه قریه های پشتون نشین  طالبان نفوذ دارند.

ولسوال شکردره که سرپرست است در این ولسوالی  به شدت به حمایت والی کابل  نقشه های آشوب گرانه را در این ولسوالی تطبیق می‌کند و لی شورای کوهدامن در برابر این فعالیت های دولت سکوت کرده و نسل جوان شمالی نیز مُهر سکوت بر لب زده اند، حتی همت نمی کنند تا شهرک قبایلی ها در جوار زیارت بابه حسین ابدال بروند.