-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

جلسات هسته تخریبی در خانه گلاب منگل


طبق گزارش منابع ناظرامنیتی درکابل، درخانۀ گلاب منگل درمربوطات ناحیه هشتم، عملاً ستاد عملیاتی و جاسوسی تشکیل شده و ظرف هفته های اخیر شب و روز کار می کند. 

به شمول شخص گلاب منگل، فاروق وردک، کریم خرم، صادق خان نمایندۀ ویژه پاکستان در امورافغانستان و فضل هادی مسلمیار درین مرکزجلسات برگزار کرده و روی نقشه های درحال اجرا درشمال و غرب کار می کنند. 

گزارش مشعر که تمرکز این مجمع روی قوماندانان حکمتیار و تیم های قومی درشمال و ترتیبات تحویل دهی این مناطق به طالبان است. ارگ ازین تحرکات مطلع است و هیچ مرجعی اجازۀ ترصد و بررسی قضیه از نزدیک را ندارد. شبکه های امنیت ملی قضیه را کشف کرده و ناظرومنتظر اند تا چه پیش آید.

جلسه های دورانی هسته کاری با حضور یک کارمند آی اس آی درین خانه کماکان ادامه دارد.