-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

سخن تاریخی شهید جهاد افغانستان

 

اشاره: آرزوی مردی جهنمی که می گفت: کابل باید آهسته آهسته بسوزد. من نویسنده گان با نام و نشانی را می توانم معرفی کنم که تازه از پشاور آمده بودند و می گفتند: جنرال ضیاء الحق رحمت الله علیه!

اعجازالحق فرزند بزرگ محمد ضیاء الحق شهید، روزی در پاسخ به روزنامه نگاران گفت: به پدرم گفتم نزدیک است که یازده سال دورۀ زمامداری تان به اتمام برسد. این یازده سال مدت طولانیی است؛ از کار گوشه گیری کنید و قدرت را به کس دیگری تفویض نمایید. او در پاسخم گفت:

تا زمانی که درافغانستان حکومت مجاهدین تشکیل نشود از قدرت دست نمی کشم؛ ولی همین که درافغانستان حکومت اسلامی قایم شد، یک روز نیز در سمتم باقی نخواهم ماند.


منبع: شفق – ارگان نشراتی حزب اسلامی افغانستان، کمیسیون ارشاد وفرهنگ، دور دوم، سال چهارم- شماره اول و دوم ( اسد وسنبله 1367)