-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۵, شنبه

جنگ سرنوشت ساز درپیش است

 خداوند یاری رساند و روح صد ها هزار انسان بی گناه کشته شده درافغانستان، ضمیر سرنوشت را تکان بدهد تا این جنگی که درپیش است، از بهر سلامت مملکت و مردم ما به یک نقطۀ فتح پایدار برسد. مغز طالب، «پروگرام شده» است؛ به هیچ پیشنهاد، رحم، التماس، تهدید، توصیه و پرهیز از خون ریزی توجه ندارد. تمرکز طالب بر قلع و قمع از طریق زور و قهاری است.

  دیدگاه و احساس تجربی خودم، این است که بعد از سقوط قریب الوقوع جمهوری فساد، طالب در ضربت اولی جنگ ( به دلیل فروپاشی، بی نظمی و نا هم زبانی دراردوگاه مقاومت) یک ماه عسل فتوحات را نصیب خواهد شد. اما این آخرین جنگ طالب خواهد بود؛ زیرا، نخست، جزیره های مقاومت به سرعت زیرپای طالبان آتش می گیرند و این گروه نیابتی خارجی را فلج و متواری خواهد کرد. ثانیاً با خروج امریکا، ایران و هند که همیشه متحد همدیگر اند، مدیریت زمینی جنگ علیه پاکستان و عربستان را در دست می گیرند.

قوای مقاومت ملی برای دفاع از مدنیت دربرابر بربریت پاکستانی، رستاخیز نوینی را تجربه خواهد کرد. این سرزمین برای طالبان، زمین ناشناخته و فرهنگ ما، سرکوبگر کنش و منش طالبان است.