-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

فضلی و اسماعیل یون از شما خفه هستند


خشم و خروش و مسلح سازی مردم درمبارزه با لشکری ها و حشری های پاکستان، گلبدین، سیاف، ناصراصولی و دیگرسیاسیون دو سره را نا امید کرده است.

مقالۀ اسماعیل یون دریک نشریه انگلیسی مشعر است که طالب يك جنبش مردمى و مخالف حكومت است؛ اگر طالب در برابر حكومت پيروز مي شود در واقع يك نهاد مردمى ديگر جايگزين حكومت فعلى مي شود، اما حكومت به خاطر بقاى خود يك تعداد مردمان جنگسالار لندغر را در شمال مسلح ساخته است كه عاقبت خيلى خطرناک دارد.

اما نمایش خیزش امان الله گذر کمی سوال انگیز است. نمایش های او قاعدتاً بعد از گرفتن پول پیشکی از دولت است. با این کار خود، آیا حفاظت از غنی و فضلی را درچشم خود قرار داده یا از مردم کوهدامن و پایه های برق را؟ 

ما تا حال، ازدفاع از کوهدامن و پهره داری از پایه های برق را شاهد نبوده ایم. پس معلوم است که خدمت گذاری به غنی وفضلی در دستور کار است.  حکومت غنی به زودی، شما را در دهان بلای طالب خواهد انداخت. هوش تان باشد که درسراسر کشور خون روان است اما اجندای غنی چیز دیگراست. به طورنمونه، اشرف غنی شخصی مشکوک به نام سروراحمدزی را به اسلام آباد روان کرده بود که درجنازۀ عثمان کاکر شرکت کند؛ پاکستان اجازه نداد؛ بنا برین اوقات تلخ است. یگانه هم وغمش همین است؛ به بیرق زدن های شما هم اهمیتی قایل نیست.

اگر یک بار دیگر به قیمت خون و تباهی تاکستان های خویش کاسۀ اخلاص به غنی و فضلی پیشکش کرده باشید؛ باید به اطلاع تان رسانیده شود که اشرف غنی، فضلی و اسماعیل یون از شما خفه هستند. دو نفرمتأخر، «ملیشه سازی» های شما را خیانت اعلام کرده اند. چرا؟

 وقتی یک جبهه کمربسته برای دفاع از هستی و افغانستان دربستربزرگ زیستی شما شکل گرفت، تطبیق مفادات مندرج در کتاب « دویمه سقاوی» با مشکل بر می خورد و حتی برای ابد ممکن است لغو شود. همچنین راه ولگردانی مانند فضلی که دراروپا و امریکا از بی مضمونی درپارک ها پرسه می زدند، به سوی آرگاه و بارگاه ارگ قطع می شود.