-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۰, پنجشنبه

مارشال دوستم/ تسخیر قول اردوی شاهین، دراولویت است

 


مارشال دوستم درنبرد فراگیر در سه جبهه درصفحات شمالگزارشنامه افغانستان از منابع غیررسمی امور دفاعی دریافته است که بین حکومت اشرف غنی، جبهه شمالی طالبان و نیروهای جمیعت اسلامی ( شاخۀ عطا نور) یک ستاد عملیاتی مشترک تشکیل شده است که هدف نخستین آن، بیرون راندن نفرات رزمی مارشال دوستم و تخریب ابزار های محاربه یی آن هاست.

اما مارشال دوستم بعد از قتل جمعی اسیران اردوی ملی به وسیلۀ طالبان، دریک فرمان علنی، برای نخستین بارقوماندۀ کشتار بی رحمانۀ طالبان را صادر کرده است.

 گفته می شود درتازه ترین انکشافات مقرون به ختم پروسه خروج نیروهای امریکایی و ناتو، مشاوران برون مرزی کشورهای بازیگر درافغانستان در استقامت صفحات شمال به پویایی افتاده اند. وضعیت جنگی سخت متغییر است. هر بازیگرمنطقه یی علاقه مند است دست دوستی به سوی دوستم دراز کند.

دراقدام تازه، ظاهراً نیروهای کوماندو به فاریاب رسیده اند. هیچ روشن نیست مأموریت اصلی قطعات تازه رسیدۀ کوماندو چی است. به زودی روشن خواهد شد. مارشال دوستم اکنون در سه جبهه نبرد جنگ گرم وجنگ سرد؛ اما درواقع با یک ائتلافی جنگی درتقابل است: طالبان، دسته جات ایشچی، جنرال ملک وشاخۀ تنظیمی عطانور و اردوی ابزاری جمهوری شاهی

این درحالی است که موضع مقاومت به سروری احمد مسعود، از کابل تا سواحل آمو، درحال انتظاری مرموز، ناظر اوضاع است. همزمان با صاف کردن جاده تعرض به سوی شمال برای طالبان از سوی قول اردوی شاهین درشمال، هراس از حمله هوایی برسنگرهای ووضع الجیش های جنبش ازسوی جنگنده های مستقر درشمال تحت ادارۀ قول اردو به وجود آمده است. 

هرچند درسنت جنگ نا منظم دراراضی افغانستان، یورش های هوایی، برهم زنندۀ معادله درسرنوشت جنگ نیست؛ اما هرگاه چنین اقدامی صورت گیرد، جنگ به نقطۀ غیرقابل بازگشت رسیده و اردوی وفادار به مارشال دوستم درصفحات شمال، قول اردوی شاهین را هرچند با تلفات سنگین تصرف خواهد کرد. زیرا، ابزارهای جنگی هوایی، زمینی ولوژستیکی سنگینی درقول اردوی شاهین ذخیره شده است.

این خطر وجود دارد که جنگ به یک نقطۀ حساس برسد و ناگهان قول اردو را به طالبان واگذار کنند؛ حکومت کابل صد درصد این کار را خواهد کرد؛ آنگاه نبرد در برابر بربریت مستلزم تاوان زیاد خواهد بود. 

قوای مسلح معاش بگیر، اکنون فهمیده است که جنرال های دم و دستگاه سکتور دفاعی که از بیروکراتان نکتایی پوش و جنگ ندیده تشکیل یافته، یا از محیط نیمه درسی شهری، یا از جمع سرگردان های نا متخصص خارج نشین گزینه شده اند؛ قطعاً قادر به دفاع از کیان افغانستان نیستند؛ از همین رو، بعد از تحویل دادن پلان شدۀ دسته های صد تا دو صد نفر نظامیان به دشمن، ریزش و فرار درقطعات درحال افزایش است.

منابع آگاه نظامی احتمال می دهند که مارشال دوستم به همه ترک تباران و نظامیان ضد طالب فراخوان صادر کند تا به سرعت از جبهات جنگ درمناطق غیربومی شان عقب نشینی کرده و برای دفاع از خانواده های شان بشتابند.