-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

ملاقات غنی - عبدالله با جو بایدن هیچ اهمیت ندارد

دکترملک ستیز

 آیا دیدار غنی و عبدالله با بایدن مهم است؟

پاسخ کوتاه و روشن است، نه اصلا مهم نیست. 

این دو زیربنای دولت را فدای معامله‌گری با قوم، گروه‌های سیاسی و چهره های دروغین و محافظان شأن و شوکت خود کردند.

این دو تا توانستند برای بودن در قدرت بنیاد قدرت سیاسی را سست کردند و مشروعیت را صدمه‌ زدند. 

این دو برای بودن در قدرت، از دزد، رهزن، مفسد و چپاول‌گر داخلی و خارجی استفاده کردند. 

این دو تا توانستند دروغ گفتند. یکی باغ های بهشتی به مردم وعده کرد و دیگری تا توانست به همراهان خود سنگ پرتاب کرد. 

این دو تا توانستند برای حاصل توجه، جهان را فریب دادند و در برابر همدیگر حاضر به مزدوری به خارجی‌های دور و نزدیک شدند. 

این دو تا توانستند ظاهرسازی کردند. یکی لباس‌های «ملی» به تن کرد و نواسه خدا را برای نخستین بار به جهان معرفی کرد و دیگری مدل لباس‌های غربی در افغانستان، فقیر ترین کشور دنیا شد. 

بایدن که پنجاه سال را در سیاست سپری کرده و سی سال در سیاست خارجی امریکا، سیاست‌گزار بوده است، هردو را بهتر از خود شان می‌شناسد. این دیدار یادهانی چه کردید؟ و چه کردیم؟ خواهد بود و هیچ چیزی به بار نخواهد آورد. اینان کشتی افغانستان را به صخره های تیغ‌دار توفان کوبیده‌اند.