-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۰, پنجشنبه

طالب تمامی تأسیسات زیربنایی را انفجار داده روان است؛ اما در مکتوب کمیته امور نظامی تاکید شده که از تخریب قرارگاه های نظامی و تأسیسات فتح شدۀ جنگی باید حفاظت صورت گیرد.