-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۱, دوشنبه

کشمکش بین حنیف اتمر و حمدالله محب

 بعد از موضع گیری چندی قبل وزیر امور خارجه پاکستان در مورد اظهارات حمدالله محب در ننگرهار، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی، میرویس ناب معین سیاسی وزارت امور خارجه را به دفتر می‌ طلبد و دستور میدهد  تا در زمینه یک اعلامیه از طرف وزارت امور خارجه در نکوهش اظهارات شاه محمود قریشی نشر کند.

 معین سیاسی موضوع را به حنیف اتمر وزیر امور خارجه یاد آور می شود که با عکس العمل تند اتمر رو به رو می شود.

 اتمر به معیین سیاسی می گوید که این موضع گیری بچه گانه وخام است واز طرف دیگر شریک ساختن دستگاه دیپلماسی درخام بازی های شخصی، خیانت به سیاست خارجی کشور است ومن اجازه نمیدهم تا دستگاه دیپلماسی بی عزت شود .

 متعاقب این قضیه، حمدالله محب ضمن تهدید معیین سیاسی وزارت امور خارجه به عزل وانفکاک، بخش نامه یی هم به هدف کاهش اختیارات میرویس ناب صادرکرده و همزمان با سفر حنیف اتمر به ترکیه برای حضور درکنفرانس آنتالیا بخش نامه دیگری نیز درین زمینه ارجاع شده است.

کشمکش ادامه دارد و اتمراز دست اندازی های محب درامور روابط خارجی به ستوه آمده است.