-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲, چهارشنبه

افزایش خطرات درصفحات شمال

 مولوی آغامیر والی طالبان برای ولایت پنجشیر ممکن است دست به شرارت بزند.

اخبارواصله از سراسر میادین جنگ و گریز درصفحات شمال حاکی اند که دم نقد، بیشتر خیزش های مردمی بیشترنمایشی اند؛ هرچند که اشکال جنگ به سرعت از یک محور به محوری دیگر متغییر است و پیش بینی نمی توان که طالب یا قوای دولتی و قیام کننده ها، یک منطقه را تا چند ساعت می توانند در تصرف خود داشته باشند. تنها دراستقامت بغلان به خصوص پلخمری، قوۀ فشار دفاع مردمی بسیار ثابت و قوی است.

خبر می افزاید که طالبان نسبت به گذشته دو برابر مسلح شده اند و تمامی جنگ ابزارهای غنیمتی از قوای دولتی را درحمله بر نیروهای دولت و قیام کننده ها به کار انداخته اند. 

درین میان وضعیت تخار، کندز و فاریاب به شدت وخیم گزارش می شود؛ نیروهای طالبان درچهار سوی ولایت بلخ نیز درحال افزایش است و خطر رخنه به مزار از بین نرفته است. نگاه معجزه طلب به بسم الله محمدی ره به جایی نبرده و مشارالیه براوضاع جنگ مسلط نشده است.

درهمین حال گزارش شده که مولوی آغامیر والی نام نهاد طالبان برای ولایت پنجشیر نیروهایش را آمادۀ حمله بر زادگاهش ساخته است. وی ازعوامل مدرسه ای برآمده از مرکز مغز شویی در کراچی پاکستان است که هم اکنون درناحیه پچغان مرکز گرفته است.

همزمان منابع مختلف به گزارشنامه افغانستان گفته اند که مردم از قوماندانان جنایت کار محلی درهمه ای ولایات شمال ناراض اند و از کمپاین آنان برای بسیج عمومی علیه طالبان تحت قوماندان همان قوماندان ها پرهیز می کنند.