-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۵, شنبه

وضعیت هشدار

 خبر می رسد که میان رهبران سیاسی و منصب داران ارشد نظامی جروبحث سختی روان است که درعقب وضعیت جاری، دشمن چی نقشه یی سنجیده است. قلت لوژستیک، مهمات درمحورهای سراسر جنگ درکشور درحال کاهش است. پرداخت حقوق ماهوار نیروهای پلیس ماه هاست که قطع شده و امید پرسونل امنیتی برای بهبودی وضعیت درحال خشکیدن است. امکان تحویل دهی بیزهای عمدۀ نظامی از سوی خائنان وابسته به جمهوری سه نفره به دشمن افزایش یافته است.