-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲, چهارشنبه

آلمان ها، درکمپ مارمُل آرام بخوابید

 دریک نمایش تبلیغاتی، فرمانده قوای آلمانی در منطقۀ مارمل بلخ، از آماده گی برای دفاع دربرابر حمله احتمالی طالبان حدیث خبری بافته است. 

هیچ طالبی به شما حمله ور نخواهد شد. امریکا - متحد شما- طالب را آموختانده است که درتعهدات خویش نسبت به شما، وفادارتر از خود شما باشند. به چی کسی حمله کنند؛ به کجا حمله نه کنند. شما مأموریت خود را درافغانستان به وجه احسن به انجام رسانیدید که واپسین فاز آن، انداختن سگ های طالبی به جان مردم افغانستان است.

 بعد ازین، مهاجمان احتمالی به قوای غربی، طالبان نه خواهند بود؛ کسان دیگری خواهند بود که درکمپاین جنگ رسانه یی، نامی برایش پیدا خواهد شد!