-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۵, شنبه

جاوید کوهستانی: عدالت از میلۀ تفنگ می آید

 محاسبه غلط !!

شورای عالی مصالحه به خایۀ قُچ دوخته است.

اشاره: عکس با جنرال هاشم والی جوزجان  در خط نبرد سه شنبه تپه مرز جوزجان سرپل

شاید کندی روند گفتگو های صلح را همه میدانیم که هر دو طرف صاحب صلاحیت  ( ارگ و طالبان ) در تلاش  حفظ و کمایی قدرت بوده اند و شعار های هر دو طرف عوام فریبانه و بشتر در محور کسب حاکمیت و تداوم حاکمیت قومی    در یک تعامل خارجی بوده است نه بستر اجتماعی سیاسی و یا شعار های دیگر و اما چرا؟ چنین شد !! 

دریک تعامل نیمه عریان  ( ارگ ، طالبان ، انگلیس و پاکستان ) بعد از سفر لوی درستیز انگلیس و اشتی باجواه با کابل و متعاقباً موج نارضایتی ها در کابل و فاریاب  برای اینکه در اینده هیچگونه  زمینه مقاومت چون گذشته بعد از تعامل در دوحه وجود نداشته باشد باید مراکز قدرت در شمال درهم کوبیده شود سلاح و تجهیزات سبک و سنگین در دسترس طالبان تازه نفس امده از مدارس و ولایت های دیگر قرار گیرد و با این اقدام در تداوم حل یک حکومت مقتدر مرکزی قومی دینی سراسری با جمع همفکران ارگی شکل گیرد ( بیانیه اخیر ملا برادر )، این برنامه با کارشکنی و گماشتن عناصر کاملاًهمسو در قول اردوی  شاهین  و کم توجویی به بخش های نظامی شمال و مصروف ساختن بزرگان آن که به دنبال ( خایۀ قچ ) و شورای عالی مصالحه دلبسته بودند؛  گام بگام عملی میشد و هرگز به اعتراضات وکلای مردم، شورای ولایتی ، فعالین مدنی  عامدانه توجه صورت نگرفت  و طی سه ماه اخیر وزارت دفاع و داخله فاقد رهبری و مدیریت بودندو هیچ اوپراسیون موثر چه برای دفاع یا اکمال پرسونل و یا تخلیه و یا اسیب شناسی صورت نگرفت  به صدای منسوبین و قوماندانان خطوط نبرد کسی گوش نداد این همه تصادفی نبود بحث تغیر در وزارت داخله سه ماه سرزبانها بود و هر روز تغیرات یک جانبه اعمال میشد ، ولسوالی های دولت شاه لغمان و نرخ و جلریز  میدان به مثابه خط ترافیک طالبان سقوط داده شدند ، قیصار در میان فریاد ها سقوط کرد و همچنان  ولسوالی های سرپل ، هزار ها میل سلاح سبک صدها واسطه نظامی ، ده ها ضرب هاوان و دهشکه ، پیکا ، راکت  با مقادیر هنگفت مهمات و تجهیزات دیگر به امارت اسلامی واگذار شد که برای ماها میتواند بجنگند   .

اما میدانید  رهبران قومی ارگ و  امارت و متحدین شان محاسبه غلط کردند، فکر میکردند دیگر در شمال زمینه و بستر مقاومت وجود ندارد، اکنون با گذشت هر روز اوضاع تغیر میکند؛ شمال قامت راست خواهد کرد اما آنانی که این محاسبه غلط را کردند روند جاری صلح را طولانی تر ساختند و پرده اسرار دریده شد مردم به سرنوشت و تقدیر آیندۀ خویش  مسلط میشوند و  مسلسل ها دوباره به صدا آمد. عدالت از میله تفنگ  بر می آید، نه قلم ها ومصلحت ها .