-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه

سخن تاریخی احمد مسعود کم کم مصداق پیدا می کند


احمد مسعود به تاریخ شش ماه می امسال، به اشرف غنی سخنی گفت که درتاریخ سیاسی کشور ثبت خواهد شد.

 وی گفت: ما به تو محتاج نمی شویم، خدا کند تو به ما محتاج نشوی!

او این نکته را در احوالی بر زبان راند که اوضاع عمومی به سوی وخامتی می رفت که امروز شاهدش هستیم. جنگ اشرف غنی با همه، نتیجه اش همین است که سقوط ولسوالی ها، دندان خایی دشمن، تلفات و اسارت نیروهای مسلح، انزوای کامل جمهوری سه نفره، راه فرار پالیدن هزاران تن از بیکاره های رهزن ( آمده از خارج و داخلی) که برای پیدا و پناه خود را به بدنۀ نظام فساد چسبانیده بودند؛ اکنون به امری روزمره یی بدل شده است. درین شب ها و روزها، بالطبع همان سخن معنی دار احمد مسعود به خاطر ارکان جمهوری زنده می شود.

فصل اول پایان کارحکومت شخصی غنی، درحال شروع شدن است. احتیاجی اشرف غنی وهمراهانش همانند بالا آمدن نوک یخ از میان بحر خودش را نشان می دهد. به نظرمن، ارکان حکومت آمادۀ کوچ کشی باشند. استقامت ها به زودی مشخص خواهد شد. 

برفرض اگر میزبان اشرف غنی و امرالله صالح درکوهستانات درۀ تاریخی مقاومت، احمد مسعود نباشد؛ این مهمانان سرگردان قرار است باروبندیل بسته، رهسپار کدام ترکستان خواهند شد؟ 

یک ترکستان برحال ودرحال جنگ با تو و طالب، دردسترس است: اقامت گاه مارشال دوستم!

عاقبت نیاندیش اعظم، دردقایق نود سرنوشت قرار داری. فکر می کنم دربانک جهانی هیچ گاه به تو نیاموخته بودند که جنگیدن با مردم، یک دنده گی، ترافیکی زبان، هم پیمانی با دشمن، آتش افروزی قومی، سرانجام ذلت وخواری می آورد و سرنوشت، ترا از چنگگ قصاب آویزان خواهد کرد.