-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۰, پنجشنبه

اروپا و انگلیس با تحویل دهی قدرت به طالبان مخالف اند

اطلاع واصله از مجاری سری دپلوماتیک به گزارشنامه افغانستان مشعر است که برنامه تسليم دهى مراكز نظامى، ولسوالی ها و سپس کلان شهر ها به طالبان پیشاپیش برنامه ریزی شده است. 

به حوالۀ خبر دریافتی يك توافق بسيار مخفى توسط غنى و گروه طالبان تحت نظارت امريكايى ها انجام گرفته است.

به همین سبب، مأموریت سیاسی خلیلزاد ( ظاهراً) به منظور ترغیب دو طرف به مذاکرات یک نمایش محض است.

واقعیت این است که بربنیاد توافق قبلی، قدرت سیاسی درافغانستان به ضمانت پاکستان و حمایت امریکا به طالبان سپرده می شود و تأمین منافع امریکا درآینده به دوش پاکستان است 

در خبر اضافه شده است که اين برنامه با شريك هاى اروپايى خصوصاً انگلیس ها به مشورت گذاشته نشده و محور اروپایی نسبت به پیروزی این روند خوشبین نیستند.