-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۶, یکشنبه

کنترول میدان هوایی برای قوای مقاومت حیاتی است

 

تهدید فزایندۀ طالب به محور های حساس شهرها، نشان از آن دارد که به دو امکان مستظهر است:

- فساد و تفرق و فقدان نظم و رهبری در دولت و جبهات جنگ

- توانمند شدن «ستون پنجم» در جمهوری غدر و فساد

تحویل دهی وضع الجیش های دفاعی به شکل مرموز سرعت گرفته است. 

اکنون قوای مقاومت ملی که درحالت انتظار به سر می برد، باید متوجه باشد که فرصت بسیار اندک و خطرها بسیار شدید است. اولویت کار باید این باشد که به هر طریق ممکن، مسیر زمینی ارگ و میدان هوایی به شمول دوایرعملیات داخلی فرودگاه کابل و ولایات، در تیررس و تصرف این قوا باشد تا از فرار ناگهانی اشرف غنی و شرکاء چند نفره، به موقع جلوگیری شود.