-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۴, دوشنبه

طالبان را فقط با زور میتوان شکست داد

 


         نوشته ی : اسماعیل فروغی     تحویلدهی پیهم پاسگاه ها وبیزهای نظامی باظرفیت حتا سد تا 150 سربازبه طالبان وسقوط و تسلیم دهی ولسوالی های کلیدی ومهم بشمول قیصار، دولت آباد و تعداد زیادی از ولسوالی های دیگردرشمال به طالبان ( به بهانه ی عقب نشینی تاکتیکی ) ، گواه روشنی ازیک توطئه ی مشترک مرموزاست ــ توطئه ای که هدف آن واضحاً انتقال جنگ به ولایات شمال افغانستان ، محاصره وسرکوب مارشال دوستم وایجاد چالشهای امنیتی بیشربرای کشورهای جمهوری خلق چین و روسیه ی فدرالی ــ رقبای قدرتمند نظامی ـ اقتصادی امریکا می باشد.

     به تعبیرکارشناسان نظامی، این تحویلدهی های پیهم پاسگاههای نظامی وولسوالی های کلیدی به بهانه ی عقب نشینی تاکتیکی درشمال و نقاط مختلف کشور ، مردم را به این باوررسانده است که جمهوری چهارنفره ، نیت وتوان دفاع ازجان و مال مردم را نداشته ، تنها راه زنده ماندن ازوحشت وظلم طالبان ، مبارزه ی قاطع و قیام مردمی دربرابرآنان است نه فراردادن های تاکتیکی و تسلیم دادن داروندارپاسگاهها وولسوالی های ما به آنان .

        وقتی طالبان پاسگاه های نظامی وولسوالی های ما را یکی پی دیگرتاراج و چپاول نموده ، با وحشت و قساوت سربازان ما را سرمی برند ؛ جنگ ملی وسراسری علیه آنان درسراسرکشورحتمی و اجتناب ناپذیراست. باید تمام مردم - تمام نیروهای ملی و مدنی برای جنگ فیصله کن با طالبان بسیج شوند . 

     طالبان نه با مردم ، نه با داکترغنی و نه با هیچیک از گروههای موجود ؛ با هیچکدام نمیتوانند در زیریک چترزندگی کنند . طالبان با شیعیان هرگزسرآشتی ندارند . طالبان ازعبدالرب رسول سیاف ، از مارشال دوستم ، ازدیموکراسی وحقوق بشرنفرت داشته ، زنان و هنرمندان را درکل بد می بینند . قوم پرستی ، خشونت ، خودخواهی فطری و قرائت افراطی طالبان ازدین سبب می شود تا طالبان ـ دشمن تمام اقوام دیگر ، خشن و بدوی باقی مانده ، تنها با جنگ ، خشونت و کشتار به موجودیت خویش ادامه بدهند .

     به باورمن با مدیریت ناسالم ارگ و با کلانکاری ها واظهارات تکراری و فریبکارانه ی ارگی ها علیه مداخلات پاکستان ، نه اتحاد وصلح درافغانستان به دست آمدنیست و نه مبارزه و رزم فیصله کن دربرابرطالبان سروسامان یافتنیست . زیرا برهمه گان روشن شده است که قصد ونیت طالبان وجمهوری چهارنفره برای ادامه و حفظ بی ثباتی درافغانستان ازیک منبع مایه گرفته است - ازهمان منبعی که از بیست سال به اینسو به اردوی توانمند ما اجازه ی قلع وقمع کامل طالبان را نداده اند .ازهمان منبعی که با امضای توافقنامه ی رسمی با یک گروه افراطی اسلامی دهشت افگن ، شش هزار تروریست و قاتل را از زندانها رها نموده ، به گونه ی علنی سبب تقویت موقف سیاسی و نظامی آنان گردیده است.

     به این بنیاد تا تمام گروههای قومی ، تمام نهاد های ملی ومدنی کشور متحد وهمصدا نشده ، همه باهم همانند بخش رزم آوراردوی قهرمان افغانستان که همین اکنون برهبری مارشال دوستم ، برای بازپس گرفتن ولسوالی ها و پاسگاه های ما دلیرانه و بی امان در برابر طالبان می رزمند ، همه به پانخاسته و نرزمند ؛ طالبان وحشی و جنگ طلب ازقتل وکشتاربیرحمانه ی مردم دست نخواهند کشید ودولت فاسد و نفاق افگن هم با ادامه ی بازی موش وگربه با طالبان همچنان به نفاق افگنی ، بی ثباتی وجنگ دامن خواهد زد.