-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

تاریخ! این را به نسل آینده بخوانی!

 اشرف غنی با رنگ زردی و مذلت به کاخ سفید احضار شده است. درنقش رئیس جمهور یک دولت از حال رفته که قدم به قدم در برابر بلک واتر جدید امریکایی عقب نشسته است. 

تبادل نظری درکار نیست.  فقرات یک کارخانه گی فوری ( اطاعت و همکاری با فیصلۀ حکومت مؤقت)  برای هریک دریک ورق مندرج شده با سرانگشت از یک گوشه به گوشۀ دیگر میز پیش رانش می شود. عبدالله پیشاپیش گردن خمانده و همه ای آرمانش درسفرهای نوبتی خلاصه شده است. غنی و امرالله به سرنوشت نرم افزاری دکترنجیب الله گره می خورند.

عثمان کاکر، از یاد غنی می رود.