-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۲, چهارشنبه

متأسفانه چشم انداز وضعیت تیره و تاریک است

 با خروج امریکا و ناتو، نقش آن ها در آوردگاه راهبردی افغانستان درهر حالتش، کم رنگ می شود. پهلوان های منطقه یی، مانند پاکستان، ایران، روسیه، چین و هند به عرصه وارد می شوند. کشمکش و جنگ درافغانستان، در دو جبهه ( داخلی و خارجی) به یک مرحله دیگر گذار می کند. پاکستان به طور قطع سیاست دایمی خود را نسبت به کشور ما عوض نکرده، نمی کند و نخواهد کرد؛ مگر این که در زورآزمایی منطقه یی، از رمق بیفتد و درنتیجۀ یک معامله با رقیب خویش، به یک جورآمدی برسد. متأسفانه نوشتن این جملات تلخ و دردناک آسان نیست. اما چی باید کرد؟ اشرف غنی خائن، مُهر مذموم خود را بر تمامی جنبه های زنده گی گذاشت. ازین پس، تا زمانی نا معلوم، هیچ نظمی و ترتیبی وجود نخواهد داشت. هیچ نیرویی داخلی، درموقف برتر قرار نمی گیرد تا دیگران را به نفع یک نظم جدید خفه و بی اثر بسازد. دلیلش این است که جنگ، چندین قدرت هم وزن با همدیگر در میان است.