-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

زود مدنی جلوه نکنید!

حامد علمی روزنامه نگار و نویسنده

بسیچ عمومی 

از بسیچ عمومی و جنبش های مردمی در ولایات کشور علیه طالبان می توان دهها تحلیل و پیش بینی را ارائه نمود ولی به نظرم مهمتر این است که از این ایستاده گی ملت چه درس های آموخته می شود، ولو موقتی باشد و یا خدای ناکرده با شکست مواجه گردد. سیاسیون چه آموختند؟ حکومت خصوصا ارگان های امنیتی چه پند گرفتند؟ طالبان و حامیان شان چه داخلی و یا خارجی چه برداشت نمودند؟ و کسانیکه میلیون ها دالر مصرف کردند تا به طرق مختلف و شیوه های گوناگون روح آزادی خواهی و سلحشوری مردم را تضعیف و رهبران سیاسی - نظامی را خوار و بی اعتبار سازند.

زمانی که در نوشته ها و مصاحبه ها حتی دو دهه پیش می گفتیم که زود مدنی جلوه نکنید و به پروژه های کوتاه مدت این و آن خیره و مغرور نشوید که تا چندین دهه حتی عکس های رهبران جهادی و کسانیکه  علیه شوروی ها جهاد کردند بر ذهنیت مردم حکومت خواهند کرد، بر ما می خندیدند، قبیلوی می خواندند و حامی جنگ‌سالاران لقب می دادند ولی امروز ملت ثابت ساخت که رهبری عنعنوی و سنتی مردم با تمام توطئه ها و پروژه ها هنوز هم ریشه عمیق در دل خاک و مردم کشور دارد و قدرت های خارجی بدانند که روح آزادی خواهی این ملت به آسانی زدوده نمی شود.

این است برداشت من. سرافراز باد مردم کشورم.