-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۴, جمعه

یونس قانونی: با فروپاشی یک قدم فاصله داریم!


درهمایش هوتل کانتی ننتال:

تا زمانی که فاصله دولت و ملت از میان نرود، در درون دولت، وحدت بوجود نه آید و یک صف واحد جمهوریت طوریکه خواست مردم افغانستان است شکل نگیرد، یقینا که به دشواری میتوانیم منتظر پیروزی در پروسه صلح باشیم.

ما دو انتخابی بیش نداریم! 

یا با اصلاحات بنیادی و قابل قبول برای مردم افغانستان  راه بیست سال اخیر را تداوم می بخشیم، البته اصلاحاتی که مردم خود را در متن نظام ببینند و نظام را از خود بدانند تا در نهایت خود  آماده دفاع از ارزش ها و دستآوردهایشان گردند و یا هم خدا ناخواسته فروپاشی.

وی خطاب به ارگ گفت:

مسئولان محترم دولت یا درک شان از واقعیت های افغانستان ناقص است و یا نمیخواهند بفهمند که در کشور چه جریان دارد. این نظام با تمام ارزش های بیست سال اخیر به تک تک مردم افغانستان تعلق می‌گیرد به این معنی که نظام مُلکیت هیچ‌فردی، هیچ حزب و گروهی نیست. و این باید نزد همه باید روشن باشد.

اگر رهبران دولتی ما به اصلاحات تن ندهند، واقعیت های عینی جامعه افغانستان را نپذیرند، خواست مردم افغانستان را نپذیرند و با مش غیر ملی تداوم بخشند مطمئنا که عاقبت اش همانی خواهد بود که همه میدانیم. بنا در هر حال خواست مردم باید حرمت گذاشته شود. 

آنچه مخالفین ما را بیشتر جرأت داده تا از راه نظامی پیش بروند، در کنار بیرون رفتن خارجی ها. نکته برجسته دیگر نزد آنها همانا عدم اجماع در درون نظام است که این بحث (بحران  بی اعتمادی) نکته خطرناکتری ست که اگر به آن پرداخته نشود قبل از هر چیزی دیگری باعث فروپاشی از درون  خواهد شد.

در ادامه با جدیت خاطر نشان ساختند. که  نگذارید نظام با فروپاشی مواجه گردد. اگر افرادی و گروه های بخواهند چنین شود، ملت بزرگ افغانستان، مجاهدین سربلند و مقاومت گران باعزت مردم افغانستان نمیگذارند نظام از هم فروبپاشد این نظام مالکیت شخصی کسی نیست که هر کی هر چه بخواهد انجام دهد. بله! خون هزاران شهید ریخته شده تا این فضا خلق و‌ این صفحه جدید به نسل نو افغانستان بوجود آید بناً هیچ فردی و هیچ شهروندی باعزتی نمیخواهد این دست آوردها را از داده  به گذشته تاریک و تار بر گردد. اما با یک شرط و آن همانا تغییر و بازهم تغییر و بازهم تغییر البته تغییر مردم پذیر،  نه هر حرکتی نمادین دیگر  زیر نام اصلاحات و تغییر.

روبرداشت از برگه محبوب قاریزاده