-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۱, جمعه

آقای غنی: نسل کٰشی اقوام راپایان بده.


باداران تو دایم با تو نیستند.

پایه های برق را ویران مکن و بر دوش‌دیگران نیانداز.

نوشته‌ محمد عثمان نجیبنظری به آقای غنی :

فاز جدیدی در دسیسه سازی باز کردی. حالا با گشودن در های جدید جنگ و سقوط شمال را آماج قرار دادی تا راه تک تباری قدرت و‌ جا به جایی های عبدالرحمانی را تکرار کنی و به اصطلاح عام، از راه (سرنا) می روی .

نتیجه هم از قبل معلوم است که در این تصمیم تو و آمریکا و پاکستان حتا ایران چی کسانی مطمح نظر تو اند و چی کسانی آب پاش روی جرقه های احتمالی آتش خشم و مقاومت مردم.

به تکرار اشتباهی توسل نه کنی که نه توانی جبران کنی.

بدون‌ نقش دوستم و نیروهایی که دارای ظرفیت های ثابت و تعیین کننده اند، ثبات سیاسی و نظامی محال است.

تحولات سیاسی نظامی در کشور‌، بسیار صریح و‌ با نوسان اقدامات قدرت های جهانی که همه آن را تخته ی خیز قرار داده اند، با مدیریت چنان ضعیف و بی پروای تو در ارگ قابل اندیشه است.

الزامی و حتمی است که در یک چنین شرایط، لجاجت پیدا و پنهان گروه بازی تباری و سیاست های حذف و دسیسه را کنار بگذاری و تمام‌ نیروهای مطرح در تعین و تغیر معادلات کشور را فرا بخوانی.

اگر سیاست نادیده گرفتن آقای دوستم‌ و دور نگهداشتن ایشان و یا هم نیروهای مطرح پنجشیر و شمالی بزرگ و همه نیروهای توان مند کشور را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مانند گذشته ادامه بدهی و تصمیم گیری های سرنوشت ساز کشوری را با جیغ و فریاد های آمیخته با عصبیت مزاج قبضه کنی، اشتباه جبران ناپذیری است که اثرات منفی آن تمام کشور به خصوص ولایات شمال را دچار آسیب و ضرر می سازد.

این موضوع را ساده انگاشتن و بی تفاوت از کنار آن گذشتن خودکشی سیاسی است که تو به عنوانی نگهبان ارگ، به رژیم رقم‌ می زنی.

در پی آن نه باش که چند تا خود فروخته شده ها از اقوام دیگر برای بقای خود ترا بلی صاحب می‌گویند. از عبدالله تا امرالله و از بی دانش تا محقق و خلیلی و از عطا تا طوطا همه دیگر اشخاصی اند فاقد روح آدمیت و بی مناعت که مردم آنان را خوب‌تر شناخته اند.

اثرات منفی چنین ساده لوحی ها برای ادامه ی حیات تک‌ محوری گروهی سیاسی وابسته به قدرت های خارجی حد اقل در گذشته‌ی نزدیک مقاومت بر ابطال اقدامات تو تبلور دارد و در گذشته ی دور که بارها ثابت شده و در آینده های نزدیک و دور باالاخره مقاومت‌جدی دیگری شکل می‌گیرد. که ادامه ی مقاومت های ملی گذشته خواهد بود یعنی نه می توانید صدا های میلیونی را خفه کنید. افغانستان در کمتر از سه صد سال اخیر مُدام در مرحله ی حساس تاریخی قرار داشته و به دلیل حماقت های سلاطین گذشته هرگز از آن حالت عبور نه کرده است که حالا تو دوام شان میدهی. حاد ساحتن ها نه‌ بلکه به گرم کردن های کانون هم زیستی و تساوی حقوق و رشد متوازن و تقسیم مساوی قدرت و ثروت به قول (روز های طلایی استاد عطا) بدون تفکیک این و آن و‌ بدون انواع تبعیض همت گمارید.

تاریخ چند دهه ی اخیرکشور ثابت ساخته که بدون نقش همه گانی، کاری توسط سیاسیون تازه به دوران رسیده از پیش برده نه می شود. و هر کاری فقط کف روی اب است که در جریان خروشان بحر قدرت ملت، دیر یا زود به کنار ساحل زده شده و به شن زار های حلقوم باز غرق‌ و ناپدید می شود در حالی که امواج سرکش و گاه غیر قابل مهار هم‌چنان ره به پیش‌ می برند.

مقاومت های بدخشان، فاریاب تکانه های شدید تحرکات ملی و دفاعی در شمال کابل و‌ پهن‌دشت شمالی و پنجشیر و ایجاد محور بزرگ مقاومت ملی مجالی برای بُن گرایان نه می دهد.

اگر‌ عامِ مردم نه میدانند، اهل مسلک و‌ سیاست و‌ ترفند های استخباراتی میدانند که انفجار دادن پیهمِ پایه های برق چگونه برنامه ریزی شده‌ی ترور دولتی و‌ تحت مدیریت خودت و افراد حکمتیار و پشتون های آورده شده توسط کرزی از آن سوی مرز ما با پاکستان و از سرزمین چپاولگر و‌ ویرانگر قبایل و خان های دو سره‌ی پاکستانی و افغانستانی اند که مانند اشترمرغ ها زنده‌گی دارند در یک سو می پرند و در سوی دیگر می چرند و بعد منقار های شان را بر عکس می سازند و همین است که از آن ها خان های

دو سره ساخته اما به درد شما نه می خورد.

اهل خِرَد و سیاست می دانند که شما ها به هدایت آمپریالیسم آمریکا و فتنه‌گرایی انگلیس ها و زیر دُهل بودن پاکستان چه کار هایی که نه میکنید و ایران که در استخدمدشما دست کمی از دیگران نه دار.

پس پرده ی توافق تداوم حضور قطر زیر‌ پای هدایت پاکستان است که به ارگ و اتمر داده است. مگر این ها نه می دانند که بیش ترین و مهم ترین ارکان ارتش قطر را پاکستانی ها تشکیل داده است؟

راه عبور بی دغدغه برای تجاوز پاکستان به این بهانه و به درازا کشانیدن ویرانی، شهادت در کشور ما و تحقق اهداف پاکستان به این وسیله نیست؟

حکمتیار مانند شیطانی که رانده نه شده بل وظیفه گرفته که فتنه‌ی آشوب ها را به نفع برداری چند منظوره از تحقق اهداف شرکت های یونیکال و زیر مجموعه های آن در افغانستان گرم نکهدارد و شما ها که مؤظفین تحقق اهداف پلید اجانب در کشور مایید. مگر ملت نه میداند که شما ها در ظاهر و با تبلیغات کِذب علیه هم قد برافراشته و‌ در پنهان مثلث شیطانی کرزی، غنی و حکمتیار تشکیل داده اید ‌و حتا در دیدار ها باز تان هم برای دیگر اقوام جایی نیست و کسی دیده نه می‌شود.

شکی نیست که ایران هم‌ در خفا نقشی در این خرابه سازی ها دارد.

همه این ساز و برگ در وجود شاه شجاع ارگ به موافقت و استشاره ی آمریکا و‌انگلیس انجام می شود.

نا چاری قطر برای عبور از انحطاط موجود‌ کشور های عربی، اختلاف عمیق مذهبی در رده های پائین پادشاهی و بین ارتش آن کشور که بیشترین اهل تشیع ایران است قطر را مجبور می سازد که حتا قدم‌‌ فراتر نهند و‌ خیال اروپایی شدن در سر می پروراند اروپا صریح و بی درنگ‌ از خود‌ می راندش.

چرا نه گذاشتید عربستان سعودی پیش گام این کار می بود؟ هر‌چند سیاست مداران زراندوز و بداندیش آل سعود و حاکم در قدرت عربستان همچو دجال نشخوار گر، خود عامل بی ثباتی و صدور تروریزم به جهان و منجمله به‌ کشور ما توسط پاکستان از سالیان دراز بوده، و طی زمان حاکمیت ترامپ، در تقلای‌ پر تملق و صرف میلیارد ها دالر شخصی و رسمی و‌‌ جواهرات حتا به خدمت کاران ترامپ به عنوان رشوه برای جلب حمایت ترامپ از خانواده ی سلطان جابر عربستان پرداخته شده و باوری به این مرکز و کانون شرارت علیه مسلمانان نیست. اما سیاست روز حوزه‌ی عرب را‌ تعین‌ می کند.

آقای غنی :

اوضاع سیاسی و امنیتی به شدت و برنامه ریزی شده به وخامت می رود.

در هر دو سوی نبرد یک اقلیت و یک تبار خاص برنده است و‌ در میان شان بازنده‌یی وجود نه دارد.

قاصد مرگ بر بالین شان رسیده از تو امید ایجاد اتاق فکر جنگ دارند.


در سقوط پاس‌گاه و پای‌گاه و شهرستان ها غیر از پشتون ها دیگر همه اقوام کشته و زخمی و بی خانمان میشوند. البته بحث نسل کشی هزاره‌ها و حالا ترک تباران به گونه‌ی سیستماتیک در جریان است.

من در حیرت ام از بی‌ سروپایی برخی تحلیل گران که به غنی مشوره ی ایجاد اتاق فکر جنگ را می دهند. به کسی که وظیفه دارد شمال را و ساحات دیگر اقوام را به خون بکشاند حتا اگر تعدادی از بی گناهان تبار خودش هم قربانی شوند.

پس مردم خود باید کاری کنند ۹۹ در صد گویا رهبران خبیث هزاره و تاجیک که دیگر قابل اعتماد نیستند و پابوس های خلیلزاد پلید و درگاه ارگ اند. 

                

به حسن ختام کوتاه، خطری در کمین‌ملت و کشور است که توسط بد طنیت‌ترین نگهبان ارگ رقم زده می شود و روی پدران‌خود را در جاسوسی و وابسته گی به پاکستان، انگلیس و امریکا و‌ درگذشته، هند برتانوی سفید کرده و می کند‌.