-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

با پیشروی طالب، قصرها چور خواهد شد

 مردم، انتقام 20 ساله را ظرف 20 دقیقه خواهند گرفت.

با ورود مهماجمانه طالبان برکابل، مردم خشمگین، بیکار و سرخورده، به کاخ ها و ویلاهای فرعون های پروار شده در 20 سال اخیر حمله ور شده و بیخ و بنیاد شان را تباه خواهند کرد. 

اکثر وزیرها گریخته اند؛ اما همه ای شان قادر به فرار نشده است. قصرها و جایداد های زینتی و گران بها، درولایات نیز چور و چپاول خواهد شد. وقتی انارشیزم بر وضعیت مستولی شود؛ بسا ماجراهایی به وقوع می پیوندد که هیچ کسی از ظالمان شهرنشین خوابش را هم ندیده باشد.

اوضاع در نقطه انفجاری رسیده است. کارد به استخوان مردم هم رسیده است.