-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۲, چهارشنبه

نشست استانبول با سبوتاژ ایران وهند رو به رو است

 چرا نشست «صلح» دراستانبول برگزار نشد؟ به نظر می رسد که هند و ایران به شمول قطر براساس رقابت های شدید، مانع این کار شده اند. خطای محاسبۀ برگزارکننده گان ( ازجمله خلیلزاد) این بود که نقش و جایگاه ایران به عنوان یکی از طرف های جنگ افغانستان را نادیده گرفته بودند.  هند، مخالف دیگر تقویت نقش ترکیه است. اختیار جنگ افغانستان در دست خود افغانستانی ها نیست؛ این معضل یک نبرد جهانی و منطقه یی است. درصورت رفع عامل خارجی درمنازعه، صلح داخلی به آسانی به دست نمی آید. جنبۀ داخلی قضیه افغانستان پیچیده تراز همیشه است. این قضیه بدون گردن نهی به امرعدالت ملموس، حل شدنی نیست. یعنی درکل، دو جبهه جنگ درجریان است.