-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۴, جمعه

معمای «شمالی»

 پهندشت «شمالی» از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیت،یک گسترۀ فوق العاده سرنوشت ساز است. اگر دراین ناحیه، یک بنیاد فکری وسیاسی نیرومند شکل می گرفت، امروز «پادشاه» و زمامدار از همین جا درکابل نصب می شد؛  اما درعمل می بینیم که برعکس است؛ پادشاه چی که عوامل درجه سه زمامدار کابل، سهل و بی دغدغه این ها را به نفع خود مدیریت می کنند. این عوامل پادشاه کابل اند که به شمالی سرنوشت می سازند. چی علت است؟ من تا امروز به اصل آن پی نبرده ام. کسی هم هیچ تحقیقی درین باره نکرده است. جالب این است که هیچ تحصیل یافتۀ اهل شمالی حاضر به کندوکاو مثبت و آینده نگر درین باره نیست.