-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۵, شنبه

فلسطینیزه کردن جنگ درشمال


اشاره: گزارشنامه افغانستان خبری را منتشر می کند که مستلزم مستند سازی و مطالعات بیشتر است. 

اقدامات جمهوری سه نفره، ستون فقرات همزیستی برادرانه بین اقوام ساکن درافغانستان را از چند جا درهم می شکند. 
درحوزۀ شمال عملیات رقابتی دراماتیکی درجریان است که یا جغرافیه اجتماعی منطقه را قهراً عوض خواهد کرد؛ یا جماعات شمال نشین را درچرخ آب یک نبردی بی تاریخ گرفتار خواهد ساخت که نسل درنسل که به دنیا می آیند برای زنده ماندن خویش بجنگند و جایگاه ستیزه گران تاریخ آسیای میانه را به خود اختصاص دهند.

براساس گزارش دردسترس، ارکان جمهوری سه نفره براساس پروگرام مرتبه با برخی حلقات در پاکستان، سازوکار پاکسازی تباری درشمال را از طریق جایگزین سازی گام به گام کتله های بزرگی از ساکنان مناطق مرزی آنسوی مرز « دیورند» تهیه کرده است. هدف این پویایی ها سوژه یی تازه نیست؛ درعصر سلطۀ استبداد خاندانی، در چندین دور ظرف صد سال اخیر، چنین مهندسی هایی صورت گرفته است.

این ترتیبات، درواقع عینیت بخشی به روایت «عمق استراتیژیک» پاکستان است که با عبور از «دیورند» خط اصلی مرزاستراتیژیک را در کناره های آمو دریا مشخص می کند و بدین سان، داستان دیورند خود به خود درشکم حوزۀ تسری یافته، حل می گردد. اما پیروزی این اجندا بعید است درحال حاضر جواب بدهد؛ درعوض، جنگ مزمن درشمال و افغانستان را فلسطینیزه کرده و پای چندین کشور با هم رقیب و با هم دشمن را به معرکه باز می کند.

با این حال، حلقاتی با سماجت لخته شده، در گرماگرم تحولات تاریخی جاری درشمال، شرایط برای تأسیس زیستگاه های حساس و راهبردی قومی در نوار طولانی و پیچ و خم های سواحل دریای کوکچه و آمو دریا آماده تصور می کنند که باید ازین فرصت در بی جا سازی ها و مستقرسازی های بزرگ اجتماعی استفاده شود.

هنوز هیچ ضمانتی برای اجرای موفقانۀ این پروژه وجود ندارد و همه فرصت ها و شکست ها، درگرو رقابت های منطقه یی و ظهور نیروی مقاومت مردمی در شمال قرار دارد. ارکان جمهوری دروغین درکابل، درهم پیوندی با شماری از جریان های پشتونخوا که ظاهراً مخالف حکومت پاکستان اند، برنامه انتقال ده ها هزار ناقل از پاکستان به ولایات شمال افغانستان را آماده کرده اند.

روشن است که این طرح درهموندی با سیاست راهبردی برخی قدرت ها از جمله روسیه انجام گرفته و هدف آن، گرفتن تحت پوشش گسترۀ مرزها، بنادر و گذرگاه های مهم هزمان با تخلیۀ صفحات شمال از ساکنان بومی این مناطق است. دور جدید جنگ ها، فصل نخست همین طرح است و راندن مردم مناطق بومی حداقل در دو هفته اخیر، سرعت گرفته است.